Pojęcie banku

0
217

Bankiem nazywamy osobę prawną jaka dzięki zezwoleniom może wykonywać określoną działalność gospodarzą. Taka działalność polega na tym, że bank przyjmuje depozyty, udziela kredytów, a także wykonuje inne czynności jakie wskazane są w przepisach prawa. W Polsce takie ustawy reguluje Prawo bankowe. Bank pełni rolę pośrednika, który pomaga w znalezieniu klientowi najlepszego kredytu. Banki uznaje się za jedna z instytucji zaufania publicznego. Łącznie z bankiem centralnym banki tworzą system bankowy składający się z dwóch szczebli. Bank Centralny ma za zadanie pełnić funkcję banku całego państwa, a także pełni funkcję banku emisyjnego. Można go również uznać za bank wszystkich banków. Nie jest on jednak instytucją, która świadczy usługi osobom prywatnym. Sektor bankowy posiada tak zwany system gwarantowania depozytów. Polega on na tym, że osoby wpłacające taki depozyt mają gwarancję, że środki zostaną mu zwrócone. Obejmuje je tak zwany Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Banki mogą wykonywać wiele czynności, które są tylko bankom przypisane. Banki mogą przyjmować wkłady pieniężne i prowadzić inne rachunki bankowe. Każdy bank dzięki określonych przepisom prawa może udzielać kredytów i emitować bankowe papiery wartościowe. Banki prowadzą rozliczenia pieniężne. Są jeszcze czynności jakie oprócz banków mogą wykonywać inne podmioty bankowe. Mogą one udzielać pożyczek pieniężnych i wykonywać różnego rodzaju operacje czekowe i wekslowe. Instytucje te mogą również zbywać oraz nabywać wierzytelności pieniężne i udzielać poręczeń. Ponadto instytucje te mogą wykonywać czynności jakie wiążą się z emisją papierów wartościowych i pełnić funkcję pośrednika w rozliczeniach.

Z punktu widzenia klienta banki można podzielić na cztery zasadnicze grupy ze względy na czynności jakie one wykonują. Wyróżniamy w nich operacje finansujące, depozytowe, obsługę obrotu oraz operacje doradczo konsultingowe. W systemie bankowych na samym celu znajduje się bank centralny. Niżej w hierarchii znajdują się banki operacyjne, które świadczą usługi klientom masowym. Takie banki można podzielić na banki uniwersalne oraz banki wyspecjalizowane. Bank dzieli się również ze względu na system ich tworzenia i na formę prawną działalności jaka one prowadzą. Wyróżnia się tutaj system normatywny i pozanormatywny. W systemie normatywnym mamy banki państwowe. W Polsce jedynym bankiem takiego typu jest Bank Gospodarstwa Krajowego. W systemie pozanormatywnym wyróżniamy banki spółdzielcze oraz banki działające w formie spółek akcyjnych. Do banków nie zalicza się spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych jakimi są SKOKI. Wiele osób myli takie instytucje i nazywa je bankiem. Działalność wszystkich banków jakie mamy w Polsce kontrolowana jest przez Komisję Nadzoru Finansowego. Nad praca komisji czuwa Prezes Rady Ministrów.

Zobacz także:  Kredyt i pożyczka, podstawowe różnice

Na świecie istnieje wiele banków. Za największy z nich uznaje się Bank Industrial and Commercial Bank of China. Na drugim miejscu największych banków świata znajduje się China construction Bank. Trzecie miejsce przypadło Agricultural Bank of China. Jak widać Chińskie banki znajdują się w światowej czołówce. W Polsce mamy dziewiętnaście największych banków, o największej sumie aktywów. Na pierwszym j znajduje się PKO Bank Polski SA, na drugim Pekao SA, zaś trzecie miejsce Bank Zachodni WBK SA. Kolejne miejsca mają mBank, ING Bank Śląski SA, Getin Noble Bank SA. Na dziewiętnastej pozycji znalazł się Volkswagen Bank Polska SA. Nasze Polskie banki również działają na bardzo wysokim poziomie. Mają szereg ciekawych ofert dla swoich klientów i dbają, aby ich oferty cały czas się rozszerzały i były coraz ciekawsze.